Over ons

UNITO, staat voor United Together.

Opgericht in 2019 en gevestigd in Schiedam.

UNITO is een onafhankelijke stichting met als doel om solidariteit, empathie en broederschap te verhogen. Dit door middel van vrijwilligerswerk in te zetten om kinderen vooropstellend, de onderdrukten, slachtoffers van psychologisch en fysiek geweld, slachtoffers van de oorlog, zieke mensen, dieren en de natuur samen te ondersteunen. Daarnaast mensen uit te nodigen tot eenheid en solidariteit in rampspoed, oorlog en hongersnood en in vergelijkbare buitengewone situaties door het aanbieden van voedsel, kleding, medicatie, huisvesting en financiële middelen.

In het beleidsplan van 2019 – 2022 zijn de doelstellingen uitgewerkt. Bij UNITO geloven wij erin dat we samen sterker zijn, door de schouders eronder te zetten, door samen voor een doel te werken en daarmee elkaar te ondersteunen, weten we dat we meer kunnen bereiken. Het beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten om de doelstellingen zoals vermeld in de statuten te behalen.

In hoofdlijnen zijn dit:

– Het organiseren van hulpacties voor behoeftigen, vluchtelingen, wezen, slachtoffers van psychotisch en fysiek geweld etc.

– Het aanbieden van voedsel, kleding, medicatie, financiële medicatie.

– Het bevorderen van de circulaire textiel door deze een tweede leven te geven

Het vermogen van UNITO zal gevormd worden door:

– Ontvangen vergoedingen door verkopen

– Subsidies en donatie

– Schenkingen, erfstellingen en legaten

– Alle andere verkrijgingen en baten

UNITO verkrijgt haar financiële middelen in de eerste plaats door donaties van kleren en huisartikelen. De ontvangen financiële middelen door de verkoop van de tweedehands artikelen dienen beschouwd te worden als stamkapitaal. Deze inkomsten dienen besteed te worden aan de door de Stichting beoogde doelen.

UNITO wilt laten zien wat zij doet en waar zij haar geld aan besteedt. Onder andere via de website www.stichtingunito.nl wordt de voortgang van de activiteiten weergeven, alsmede het jaarlijkse financiële jaarrekening.

De opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (verkoop van goederen, donaties) worden als opbrengsten verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben in beginsel betrekking op uitgaven als bank-, administratie- en overboekingskosten, opzetten/ onderhouden website.

Inzetten van vrijwilligers op plaats van bestemming:
– Vrijwilligers worden ingezet nadat ze gescreend zijn op basis van persoonlijk contact of telefonisch/video interview en een wederzijds overeenkomst m.b.t. rechten en plichten wordt ondertekend.
– Contact wordt behouden via e-mail/ mobile telefoon

Inzetten van vrijwilligers in Nederland:
– Met vrijwilligers in Nederland wordt er afhankelijk van de te verrichten activiteiten een vrijwilligerscontract getekend.

Stichting Unito hecht hoge waarde aan het naleven van de integriteitsnormen. 

Donaties en giften worden enkel uitgekeerd aan vooraf bepaalde doelen nadat er een screningsproces doorlopen is. Hierbij houdt Stichting Unito ook de Nederlandse wet- en regelgeving m.b.t. de sanctiesbeleid in acht conform de rijksoverheid.

De Raad van Bestuur (RvB) van UNITO is verantwoordelijk voor het beleid:

– Azer Aydin, Voorzitter

– Linda Both, Secretaris

– Hayat Taha, Penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun inzet. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De Raad van Toezicht (RvT) van UNITO heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT toets of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor de organisatiebelangen en de maatschappelijke functie van de Stichting.

Leden van de Toezicht UNITO:

– Sharda Ramnath, Senior adviseur bij Rijkswaterstaat

– Sevgi Tatli, Juridische medewerker bij Stedin